اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-689275&text=%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B2%D9%88%D8%AC+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C+

اشتراک گذاری