اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-689325&text=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%3A+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D9%87%D8%A7+%D9%81%D8%B1%D8%A7+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری