اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-689561&text=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C+%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B4%DA%A9+%D8%B4%D8%AF+

اشتراک گذاری