اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-689749&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%D8%A8%D9%87+30+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری