اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-689860&text=%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D9%84%DB%8C

اشتراک گذاری