اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-690356&text=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%BA%D9%85+%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2+%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B4+%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری