اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-690544&text=%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%2F+%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D9%88+%DA%86%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری