اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-690609&text=+%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+1400

اشتراک گذاری