اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-690631&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84+%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1+%2F+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85+%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D9%86+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%B4

اشتراک گذاری