اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-690734&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D8%B4%D9%82+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1

اشتراک گذاری