اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-690815&text=%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D8%AF+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%D8%9F+

اشتراک گذاری