اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-691249&text=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C

اشتراک گذاری