اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-691642&text=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A8+%DA%86%D9%87+%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری