اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-691685&text=%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+

اشتراک گذاری