اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-691773&text=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9+%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

اشتراک گذاری