اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-691806&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%21

اشتراک گذاری