اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-691879&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D9%86%21+%2F+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%A7%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%21++%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری