اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-691918&text=+%DA%A9%D8%B4%D9%81+15+%D8%AA%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%B4%DA%A9+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+

اشتراک گذاری