اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-692121&text=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF+%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%DA%A9%D8%AC%D8%A7+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری