اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-692167&text=%D8%BA%D9%88%D8%BA%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82+%D8%AF%D8%B1++%C2%AB%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C+2%C2%BB

اشتراک گذاری