اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-692217&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%85+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%A2%D9%85%D8%AF

اشتراک گذاری