اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-692522&text=%D8%B2%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8++%D9%87%D9%84%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21

اشتراک گذاری