اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-692713&text=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86+%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87+90+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری