اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-692876&text=%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+19+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86+%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری