اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-692915&text=%D9%85%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B4+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%2B+%D8%B9%D9%84%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری