اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-692993&text=%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF+%DB%B1%DB%B3+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری