اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-693033&text=%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C+

اشتراک گذاری