اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-693164&text=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%E2%80%8C

اشتراک گذاری