اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-693218&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA+%D8%A8%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D9%85+%2F+%D8%AF%D8%B2%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری