اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-693402&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%2F+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D9%84%D8%AA+%D8%B6%D8%B9%D9%81+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری