اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-693479&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%2F+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%DA%98%D9%88+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%B1%D9%87

اشتراک گذاری