اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-693536&text=%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%2F+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DB%B3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D9%86%D8%B1%D9%85+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری