اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-693706&text=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF+%2F+%D9%BE%DA%98%D9%88+%DB%B2%DB%B0%DB%B6+%D8%A8%D9%87+208+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری