اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-693730&text=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1++%DA%86%D9%86%D8%AF+%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86%28%D8%B9%29+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری