اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-693894&text=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%AA%D9%84%D8%AE+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D9%82%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%21

اشتراک گذاری