اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-693971&text=%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+600+%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%B2%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+%DA%86%D9%87+%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF+%D8%9F+

اشتراک گذاری