اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694094&text=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%DB%8C%D8%A7+%D8%A8%DB%8C+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4

اشتراک گذاری