اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694105&text=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%DA%AF+%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%E2%80%8C

اشتراک گذاری