اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694131&text=%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%A7+8+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87

اشتراک گذاری