اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694146&text=%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9+%D8%A8%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7++%21++%2F+%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C+%D8%AA%D8%A7+%DA%A9%DB%8C%D8%9F%21

اشتراک گذاری