اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694314&text=%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C+%D8%A2%D8%A8+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D8%9F+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری