اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694411&text=%D9%84%D9%88+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87+%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C+20+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D9%85

اشتراک گذاری