اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694453&text=%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D9%82%D9%88%D9%87+%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87+%3A+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری