اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694715&text=%D8%AE%D8%B7%D8%B1+%D8%A2%D8%A8+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A6%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری