اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694778&text=%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1+%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D9%86+%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2F+%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%81%D8%AC%DB%8C%D8%B9+%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA+%21

اشتراک گذاری