اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694848&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%26quot%3B%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86+%26quot%3B+%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86+%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%2F+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4+%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری