اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-695050&text=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D9%87%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%2F+%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D9%87+%DA%86%D9%87+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%9F

اشتراک گذاری