اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-695075&text=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1++2+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C+

اشتراک گذاری