اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-695230&text=%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%3A+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%85%2F+%DB%B8%DB%B0%DB%B0+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85+

اشتراک گذاری