اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-695283&text=71+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری